Skydevængets historie

Stege Borgerlige Venskabelige skydeselskab blev stiftet 28. Juli 1825.

Der står ingen dato på lejekontrakten, kun årstallet 1827.

Stempel betalt med 41 skillig.

 1827

Lejecontract imellem Liigbærer Lauget i Stege og Stege borgerlige Venskabelige Skydeselskab er indgaaet følgende Lejecontract:

  1. Liigbærer Lauget bortleier herved til Stege borgerlige Venskabelige Skydeselskab, det saakaldte Papegøie Vænge, der ligger ved Rødsteen ud til Stranden og bestaaraf omtrent 1 Td. Land i 16 paa hinanden følgende Aar fra Michaelis d.A af at regne, nåaar aarlige Leieafgift 16 siger Sexten Rigsbankdaler, der betales hvert Aars 11. Juni til Oldermand for Liigbærer lauget og tager sin Begyndelse 11. Juni Termin dette Aar, alle Skatter og Afgifter betaler Leieren, ligesom derhos og vedligeholder alt Hegnet omkring den lejede Jord, forsaavidt det paaligger Sammes Eier.
  2. Da det skal være Skydeselskabets hensigt at beplante dette Vænge med Træer og Buskvæxter til et Lystanlæg som i Tilfælde at saadanne Beplantning fuldføres og derved dette Vænge gandske forandres fra Pløyeland til Lystplanter, der da ei kan uden Opofrelse fratrædes, saa indrømmer vi og at Skydeselskabet, naar disse her stipulerede 16 Aar ere udløbne fremdeles maae afbenyttes og i Lei beholde det med den her bestemte aarlige Lei 16 Rbd. Sølv.
  3. Skulde Liigbærer Lauget faae isinde , som forhen at holde en Aarlig Skiveskydning, da forbeholder Lauget sig ret til Aarlig at afbenytte dette bortleide Vænge til denne Skydeøvelse.
  4. Da dette Vænge fortiden er Bortleiet til Hjulmand Christian Hansen paaligger det Lejeren selv at forene sig med denne Mand om Vængets Afstaaelse eller og opfyldeden med Ham af Liigbærerlauget indgaaede Leiecontract, hvorefter han som Lejer endnu skal besidde Iorden i 4 aar mod aarlig Afgift 15 Rbd.        Paa disse vilkår vedtager vi underskrevne Repræsentaner og Direction for Stege Borgelige Venskabelige Skydeselskab paa dette Selskabs Vegne denne Leiecontract og forpligter herved Selskabet til i eet og alt opfylde den og skal Selskabets Secretair aarlig i 11. Juni Termin indbetale den stipulerede Leiafgift.
  5. Skydeselskabet er berettiget til at hæve Contracten far den ene side efter ½ Aars foregaaende lovlig Opsigelse og Liigbærer Lauget er beføjet til hvis denstipulerede Lejeafgift ikke prpmte skulle blive betalt uden lov eller Dom at sætte sig i Besiddelse af det leide Vænge og saaledes fra dettes Side at hæve Contracten.

               sign. Mouritz Larsen                    Som Bisidder

                          Oldermand                             H. Schierning 

En skrivelse fra Skydeselskabets Bestyrelse:

"Allerede tidligere har der været reist Spørgmaal om Opførelse af en passende Bygning i det herværende Vænge, og naar Man her samles, er det kun altfor ofte beklaget, at den tidligere lagte Plan ej dengang blev gennemført. - Sagen er altsaa gjemt, men den er ikke glemt, og der er væsentlige Grunde, der bringer os til paa nye at drage Sagen frem ogbringe den, saavidt det staar til os. - Som baade det Nyttige og det Behagelige maae sees i Opførelsen af en bygning her, saaledes kan vi ikke troe, at Forholdene stille sig saa farlige, eller at Bekostningerne bliver saa store, at Man atter skulde lade et godt Foretagendefalde. - Der foreligger herve som Bilag til et Grundrids, der viser, at den paatænkte Bygning ville blive af en heel Steens Grundmur med Tegltag, 4½ Alen høy foruden Tagværelset,der danner Loft 32½ Alen lang og 12 Alen bred, hvilken Bygning ville afgive en Dandsesal i 180 kv.Alen, en Spisesal ca. 120 kv.Alen, stor Entre, Aftrædelsesværelse for Damerne Kjøkken og Forraadskammer.

Den lejlighed, der bhøves ved Festtiviteter her, er altsaa tilstæde, og vi fraraader bestemt at benytte Bygningen til Beboelse for en Familie, især da banen ved levende Hegn snart vil være aflukket for Uvedkom-mende. - Efter nøye Beregning og Conferencer med Haandvækere vil Udgivter ved en saadan Bygning nu anslaas til 1200 Rbd., naar de faldende Priser paa Tømmermaterialer giver Udsigt til,, at denne Beregning kan reduceres ikke lidet,og det fortiener her at fremføres, at den aarlige vedligeholdelse af en saadan Bygning i lang tid vil blive en Bagatel. - Naar man nu af Regnskaberne ser, at de Bekostnninger, derer forbundne md Leje af Telt sammes Transport, Opsætning og Nedtagelse, Kjøkkenindretninger og Kjørseler, opløber til ikke mindre end 40 Rd. altsaa renter af den hele Sum, Bygningen koster, naar man kjender, at Tilvejebringelse af Seil til telte er en Villighedssag, der alligevel koster bestyrelsen megen Umage at sætte igjennem, og naar man dernæst kun alt forofte har erfaet, hvorlidet disse pyntelige Opholdssteder har været Værn modRegn og Blæst, kan der vist kun være een Mening om, hvad Selskabet bør gjøre.

Vi kommer nu til Pengespørgmaalet, men her møde vi freidig, vi møde med den Overbevisenning, at Medlemmerne næppe kan have andet end en god Villie for Sagen, og formene vi, at en Akitetegning skulle giøre Begyndelsen. Ønskeligt er det, at alle Medlemmer var Aktionæreri Bygningen, og for lettere at være det, har Man tænkt sig at ansætte en Aktie som lød paa Ihændehaver til 5 Rd. - aktiebeløbet skulde være en 4% rentebærende Capital, og saa mange Aktier burde aarlig amortiseres, som ville svare til 2% af det oprindelige beløb. Renteudbetaling og Lodtrækning skete ved den aarlige Generalforsamling, og der var vist Grund for at paalægge nye indtrædende Medlemmer at være Aktionærer. - Hvad man ikke ved Aktitegning kunde tilvejebringe maatte skaffes ved Laan imod 1. Prioritete i Bygningen mod hvis Opførelse og Pantsætning næppe kan rejses Tvivl.

At en Bygning her ikke alene vil være en Behagelighed for os den Dag om Aaret vi samles, men at den tillige vil give Indtægt for kassen, forekommer os klart. - Ved mange lejligheder, hvor Folk fra Landet nu savner Plads og har Besvær med at faae Fester istand, kan Bygningen blive benyttet, og vi stille ikke for store Fordringer, naar vi sige, at der for Benyttelse af Banens, Localer etc. til en Fugleskydning let kan faas 20 Rd. for Skiveskydninger med eller uden Benyttelse af Localer - samt andre Fester fra 2 - 10 Rd. efter Bestyrelsens Skjøn.

Vidtløftigere tror vi ikke at burde udtale os i denne henstilling til Selskabets ærede Medlemmer, vi tror det ikke fornødent yderliger at bevise eller begrunde, hvad der er behageligt og fordelagtigt; dette staae nu Alle klart, og derfor tvivle vi ikke heller om, at der strax tegnes et saadant Beløb, at vi i Aaret 1857 her samles for at indvie den nye Bygning og Døbe den som Fredens og Glædens Bolig.

Paa Stege Borgerlige Vanskabelige Skydeselskabs Skydebane den 17. Juli 1856 i Selskabets tredivte Aar!!

Sign. L. Clausen - Tiendemand - Fick - + 2 komplet ulæselige navne.